Thanh tấm Panel nhôm định hình L-PYA

Nhập thông tin & nhận báo giá nhanh qua Email

Các trường đánh dấu (*) là bắt buộc

Mô tả

L-PYA
L-PYA
L-PYA-1-ban-ve
L-PYA-1-ban-ve
Thương hiệu Phụ kiện Model
MISUMI Tấm Panel L-PYA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel L-PYBA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel L-PYBTA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel L-PYDA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel L-PYTA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel PYA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]
MISUMI Tấm Panel PYBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYBA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]
MISUMI Tấm Panel PYBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYBTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYBTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYBTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYBTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYBTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYBTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYBTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYBTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYBTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel PYDA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYDA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYDA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYDA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYDA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYDA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYDA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYDA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYDA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYDA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYDA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYDA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYDA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYDA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYDA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYDA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYDA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYDA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYDA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYDA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYDA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel PYTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PYTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PYTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PYTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PYTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]

 

 

 

Chia sẻ nhận xét của bạn về “Thanh tấm Panel nhôm định hình L-PYA”

Bạn đang băn khoăn cần tư vấn ? Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên QUANG MINH sẽ liên hệ & trả lời bạn sớm nhất

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.