Thanh tấm Panel nhôm định hình L-PCTA

Nhập thông tin & nhận báo giá nhanh qua Email

Các trường đánh dấu (*) là bắt buộc

Mô tả

L-PCTA
L-PCTA
L-PCTA-1-ban-ve
L-PCTA-1-ban-ve
Thương hiệu Phụ kiện Model
MISUMI Tấm Panel L-PCTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
MISUMI Tấm Panel L-PCTBA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel L-PCTBTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel L-PCTGA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel L-PCTSP-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel L-PCTTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel PCTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
MISUMI Tấm Panel PCTBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M3
MISUMI Tấm Panel PCTBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M3
MISUMI Tấm Panel PCTBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTBA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTBTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel PCTGA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTGA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTGA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTGA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTGA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTGA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTGA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTGA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTGA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTGA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTGA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTGA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTGA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTGA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTGA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTGA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTGA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTGA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTGA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTGA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTGA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel PCTSP2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTSP2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTSP2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTSP2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTSP2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTSP2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTSP2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTSP2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTSP4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTSP4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTSP4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTSP4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTSP6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTSP6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTSP6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTSP6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTSP8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTSP8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTSP8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTSP8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTSP-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
MISUMI Tấm Panel PCTTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
MISUMI Tấm Panel PCTTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
MISUMI Tấm Panel PCTTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MISUMI Tấm Panel PCTTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
MISUMI Tấm Panel PCTTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]

 

Chia sẻ nhận xét của bạn về “Thanh tấm Panel nhôm định hình L-PCTA”

Bạn đang băn khoăn cần tư vấn ? Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên QUANG MINH sẽ liên hệ & trả lời bạn sớm nhất

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.