Tấm panel nhôm định hình PAPDE4H

Nhập thông tin & nhận báo giá nhanh qua Email

Các trường đánh dấu (*) là bắt buộc

Mô tả

PAPDE4H
PAPDE4H
PAPDE4H-1-ban-ve
PAPDE4H-1-ban-ve
Thương hiệu Phụ kiện Model
MISUMI Tấm Panel PAPDE4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-H[10-1180/1]-J[10-1180/1]-K[10-980/1]-L[10-980/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDE4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-H[10-1180/1]-J[10-1180/1]-K[10-980/1]-L[10-980/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDE6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-H[10-1180/1]-J[10-1180/1]-K[10-980/1]-L[10-980/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDE6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-H[10-1180/1]-J[10-1180/1]-K[10-980/1]-L[10-980/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDE6HV-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-H[10-1180/1]-J[10-1180/1]-K[10-980/1]-L[10-980/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDE6HV-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-H[10-1180/1]-J[10-1180/1]-K[10-980/1]-L[10-980/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDE8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-H[10-1180/1]-J[10-1180/1]-K[10-980/1]-L[10-980/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDE8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-H[10-1180/1]-J[10-1180/1]-K[10-980/1]-L[10-980/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDE-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-H[30-1160/1]-J[30-500/1]-K0-L[30-300/1]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDE-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-H[30-1160/1]-J[30-500/1]-K0-L[30-300/1]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDE-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-H[30-1160/1]-J[30-500/1]-K[30-960/1]-L[30-300/1]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDE-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-H[30-1160/1]-J[30-500/1]-K[30-960/1]-L[30-300/1]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDF4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-1186/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDF4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-1186/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDF5H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-1186/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDF5H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-1186/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDF6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-1186/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDF6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-1186/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDF8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-1186/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDF8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-1186/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDF-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-983/1]-S[10-1183/1]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDF-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-983/1]-S[10-1183/1]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDG4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-585/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDG4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-585/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDG5H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-585/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDG5H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-585/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDG6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-585/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDG6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-585/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDG8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-585/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDG8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-978/1]-S[10-585/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDG-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-983/1]-S[10-585/1]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDG-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-983/1]-S[10-585/1]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDH4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-743/1]-S[10-593/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDH4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-743/1]-S[10-593/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDH6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-743/1]-S[10-593/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDH6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-743/1]-S[10-593/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDH6HV-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-743/1]-S[10-593/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDH6HV-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-743/1]-S[10-593/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDH8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-743/1]-S[10-593/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDH8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-743/1]-S[10-593/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
MISUMI Tấm Panel PAPDH-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-485/1]-S[10-585/1]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
MISUMI Tấm Panel PAPDH-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-E[10-485/1]-S[10-585/1]-UN[10,​95]

 

Chia sẻ nhận xét của bạn về “Tấm panel nhôm định hình PAPDE4H”

Bạn đang băn khoăn cần tư vấn ? Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên QUANG MINH sẽ liên hệ & trả lời bạn sớm nhất

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.